гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Учебна система

Преподаваме с усмивка на три поколения

Учебна система

New Headway на Oxford University Press – най-любимият и надежден учебник

Системата е от ново поколение – снабдена с iTutor DVD-ROM, iChecker CD-ROM, което улеснява самоподготовката и мотивира ученика. За повече информация посетете:

www.oup.com/elt/headway
www.oxfordenglishtesting.com

New Headway Elementary (А1)

elementary

New Headway Elementary за ниво А1(четвърто издание) – актуализирана и модерна, тази система предлага съвременни, интерактивни техники на обучение. Обогатена е с повече комуникативни дейности и упражнения. Съдържа тестове към всеки урок за своевременна оценка на знанията и уменията. Граматичният материал обхваща петте времена с най-висока честота на употреба, а именно: сегашно просто, минало просто (правилни и неправилни глаголи), сегашно продължително време, бъдеще с ‘going to’, сегашно перфектно време, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, предлози за място и време и т.н. Предложеният обем лексика в A1 ниво е около 1500 лексикални единици, но упражненията в работната тетрадка, комуникативните дейности и „живият” английски на преподавателя предполагат въвеждането на много допълнителни фрази.

 

New Headway Pre-Intermediate (A2)

pre-inm

New Headway Pre-Intermediate за ниво А2 (четвърто издание) – тотално нов начин за преговор и разширяване на основните граматически структури, преподадени в New Headway Elementary. Системата завършва въвеждането на комуникативните времена съпоставително: Сегашно просто – Сегашно продължително, Минало просто – Минало продължително, Минало просто – Сегашно перфектно, изразяване на бъдеще време will – going to. Граматиката е в контекст при всяка възможност. Основната цел на New Headway Pre-Intermediate е затвърждаването и усъвършенстването на базисните времена. Системата включва мотивиращи теми за реални хора на реални места. В учебната система са включени упражнения върху проблемните граматични зони, а именно: словореда, използването на спомагателни глаголи, предлози, определителен и неопределителен член, фразови глаголи и др. Разговорният английски в ежедневни ситуации увеличава обема на лексиката с над 1500 думи.

 

New Headway Intermediate (B1)

intermediate

New Headway Intermediate за ниво B1 (четвърто издание) – aктуализирано и осъвременено пособие за средно напреднали. Не въвежда принципно нова граматика, а акцентира върху активизирането и успешната употреба на граматическите структури от предходните две нива. Учебната програма затвърждава и разширява вече добре позната граматика, а именно: сегашно просто време, сегашно продължително време, минало просто време, минало продължително време, перфектните времена, условно наклонение, модални глаголи, непряка реч и т.н. Особено внимание се отделя на обогатяването на речниковия фонд на курсистите. В това отношение New Headway Intermediate е истинско предизвикателство.

 

New Headway Upper-Intermediate (B2)

upper-intermediate

New HeadwayUpper-Intermediate за ниво B2 (четвърто издание) – в актуализираната учебна програма е заложено затвърждаване и попълване на „белите полета” от английската граматика, а именно: системата от времена (една цялостна концепция за сегашно, минало и бъдеще време, деятелен и страдателен залог), герундий, инфинитивни форми на глагола, модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определители, броими и неброими съществителни, относителни местоимения, емфатични конструкции и т.н. Предложения обем лексика надхвърля 2 000 единици и се затвърждава успешно в различни дискусии.

 

New Headway Advanced (C1) – само за пристрастени към английския език!

advanced

New HeadwayAdvanced за ниво C1 – – успешно продължава усъвършенстването на четирите езикови умения като стимулира свободния и правилен изказ чрез обсъждане на автентични текстове (вестникарски статии, филмови рецензии, литературни извадки), мотивиращи диалози и ролеви игри. Упражненията и текстовете за слушане с разбиране (радиопрограми, интервюта с известни личности, откъси от пиеси и др.) изцяло „потапят” в англоезичната среда, провокират дискусии и развиват лингвистичната догадка.

Граматическия материал, с малки изключения, е изцяло познат. Фокусът е върху най-характерните моменти от граматиката. Системата предлага задълбочаване и детайлно анализиране на вече познати структури, които са трудни и рядко употребявани: перфектните времена, страдателния залог, емфатичните конструкции, условното наклонение, относителните местоимения, причастията, съюзите и други свързващи думи на частите в изречението.

Лексикалния обем несъмнено надхвърля 2000 думи и фрази. Многозначността на английската дума продължава да интригува и впечатлява. Допълнителна работа се извършва в следните области: синоними – антоними, фразови глаголи, устойчиви словосъчетания (колокации), омоними, омографи, омофони, метафори и идиоматични изрази.

Вашият коментар